Latest News

सब्जिया हुई सस्ती, मूली मात्र 5 रूपये / किलो

हरी मिर्च ————————- 40 रूपये / किलो
परवल    ————————-  32 / किलो
बैंगन      ————————- 16  से 20 रूपये / किलो
बंदगोभी  ————————- 8 रूपये / किलो
भिंडी      ————————- 30 रूपये / किलो
करेला     ————————- 16  से 20 रूपये / किलो
फूलगोभी ————————- 8 रूपये / किलो
टमाटर    ————————- 7  से 10 रूपये / किलो
कद्दू        ————————- 10 रूपये / किलो
प्याज     ————————- 10 रूपये / किलो

मटर      ————————- 10  रूपये / किलो

लहसुन –—————– 60  से 80 रूपये / किलो

Share

Leave a Reply