Latest News

सब्जियो का बाज़ार भाव – हरी मिर्च – 40 से 50 रूपये / किलो

हरी मिर्च ————————- 40 से 50 रूपये / किलो
परवल    ————————- 20 से 30 / किलो
बैंगन      ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
बंदगोभी  ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
भिंडी      ————————- 25 से 30 रूपये / किलो
करेला     ————————- 25 से 30 रूपये / किलो
फूलगोभी ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
टमाटर    ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
कद्दू        ————————- 10 से 15 रूपये / किलो
प्याज     ————————- 15 से 20 रूपये / किलो

मटर      ————————- 30 रूपये / किलो

Leave a Reply