FJCCI
Latest News Top News

FJCCI Election 2017-18 :: Team Mukul Taneja

FJCCI

Ranchi, Jharkhand | August | 16, 2017 :: FJCCI Election 2017-18 ::Team Mukul Taneja

 • Mukul Taneja
 • Atamjeet Singh
 • Vijay Parurampuriya
 • Suresh Chandra Agarwal
 • R.D. Singh
 • Rakesh Murarka
 • Rahul Saboo
 • Puja Dhadha
 • Prem Chandra Srivastava
 • Poonam Anand
 • Manish Saraaf
 • Mahendra Thakkar
 • Kishore Ke Mantri
 • Kashi Prasad Kanoi
 • Kamal Jain
 • Jawahar Taneja
 • Gautam Kumar
 • Dr. B.P.Kashyap
 • Anil Agarwal
 • Aditya Malhotra
 • Abhishek Singh

Leave a Reply