Lens Eye - News Portal - Jharkhand Assembly Election : Fifth Phase and last phase :: Voters Turn out Report
Latest News Politics Top News

Jharkhand Assembly Election : Fifth Phase and last phase :: Voters Turn out Report

Lens Eye - News Portal - Jharkhand Assembly Election : Fifth Phase and last phase :: Voters Turn out Report20 December 2014 :: Jharkhand Assembly Election : Fifth Phase and last phase :: Voters Turn out Report

At 09:00 am :-13.96 %

================

1-Rajmahal :- 9%

2-Borio (ST) :-14.50%

3-Barhait (ST) :- 12%

4-Littipara (ST) :- 14%

5-Pakur :- 16%

6-Maheshpur (ST) :-15%

7-Shikaripara (ST) :-15%

8-Nala :-11%

9-Jamtara :-13%

10-Dumka (ST) :-

11-Jama (ST) :-14%

12-Jarmund i:-12%

14-Sarath :-14.25

16-Poreyahat :-14.60%

17-Godda :-15%

18-Mahagama :-15.20%

Leave a Reply