Meeting at Jharkhand Vidhan Sabha.
Latest News Politics Top News

Meeting at Jharkhand Vidhan Sabha.

Meeting at Jharkhand Vidhan Sabha.Ranchi, Jharkhand 07 July 2014 :: A meeting was held at Jharkhand Vidhan Sabha. In this meeting Shashank Shekhar Bhokta [ Speaker, Jharkhand Vidhan Sabha ] , Rajendra Singh [ Minster, Jharkhand ], C.P. Singh [ Ex Speaker, Jharkhand Vidhan Sabha ]  & many other took part.

Leave a Reply